Fresh Pizza Manresa Manresa

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

RESPONSABLE DEL FITXER

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), s'informa als Usuaris i aquests consenten expressament que les dades de caràcter personal que ens facilitin a través de la present pàgina web www.freshpizzamanresa.es (en endavant, la pàgina web), siguin incorporats al fitxer de "USUARIS WEB ", responsabilitat de SELAFAR SL amb domicili social al C / Ctra. de Vic, 111 08240 Manresa, Barcelona, ​​qui garanteix el ple compliment de la normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La vista a aquesta pàgina web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. FRESHPIZZAMANRESA informa als Usuaris i aquests consenten expressament que les dades personals que voluntàriament subministrin a FRESHPIZZAMANRESA en emplenar el formulari de registre ubicat a la pàgina web siguin tractats per complir amb les obligacions legals i contractuals assumides enfront de aquests usuaris, en particular per gestionar la lliurament de la seva comanda, així com per a l'enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjà de correu electrònic o mitjans electrònics equivalents com ara SMS a telèfons mòbils, sobre els productes i / o serveis oferts per la cadena FRESHPIZZAMANRESA, així com per adequar les nostres ofertes comercials a les seves preferències, a partir de l'estudi i segmentació de la informació personal i comercial que consta en els nostres fitxers com a conseqüència del seu accés a la web, fins i tot mitjançant enquestes especialment dirigides, tractant-se no obstant els mateixos en qualsevol cas en la forma i amb les limitacions i dret s que recull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins el marc establert per la legislació espanyola. Si l'usuari no vol rebre informació comercial pels mitjans descrits anteriorment podrà enviar un correu electrònic a freshpizzamanresa@gmail.com.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats. Les dades obligatòries que l'Usuari ha de facilitar a FRESHPIZZAMANRESA per poder registrar-se en la web, i per a fer comandes a través de la pàgina web són: nom d'usuari, contrasenya, telèfon, adreça postal, adreça de correu electrònic (e-mail).

En el cas que s'hagi optat per sol·licitar una comanda sense registrar-, FRESHPIZZAMANRESA informa que les dades que voluntàriament proporcionin els Usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de FRESHPIZZAMANRESA i seran tractades amb l'única finalitat de gestionar correctament les seves comandes i millorar l'atenció durant el desenvolupament del mateix. En el present cas es sol·licitaran les dades imprescindibles per a la correcta gestió de les comandes (adreça postal per al lliurament de la comanda i telèfon de contacte), la negativa a proporcionar aquestes dades implica la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

Es prohibeix a l'Usuari incloure en els camps de text lliure de la pàgina web dades de caràcter personal de terceres persones, així com dades personals relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual. En el cas que l'Usuari incompleixi aquesta obligació, respondrà davant de FRESHPIZZAMANRESA i davant els tercers dels danys i / o perjudicis que es poguessin ocasionar amb motiu de l'esmentat incompliment.

L'accés als serveis, productes, continguts o el registre en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades personals existents a la nostra web home es realitzarà sota la més completa responsabilitat dels Usuaris. En el cas que es tracti de menors d'edat o incapaços, es realitzarà a la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, i aquests en tot cas, acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d'aquells per les pàgines web.

Igualment s'informa per part de FRESHPIZZAMANRESA, de la impossibilitat de realitzar comprovacions sobre la veracitat i exactitud de les dades personals proporcionats, per la qual cosa recomana per als casos de tals actuacions que supervisin el procés de registre dels seus fills o tutelats. Si és el cas, FRESHPIZZAMANRESA, gestionarà les sol·licituds derivades de l'exercici, pels pares o tutors, dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels menors o incapaços, sense perjudici que pot posar-se en contacte amb nosaltres per realitzar les advertències que consideri oportunes, per qualsevol dels mitjans ja referenciats.

Així mateix, l'Usuari s'obliga a mantenir indemne a FRESHPIZZAMANRESA davant de qualsevol reclamació que pugui ser interposada contra aquest (en especial, en cas d'obertura de qualsevol tipus d'expedient per l'AEPD) per l'incompliment per l'Usuari de les obligacions recollides en la aquesta política de privacitat, així com en la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades personals i accepta satisfer l'import al qual, en concepte de sanció, multa, indemnització, danys, perjudicis i interessos pugui ser condemnat FRESHPIZZAMANRESA, incloent honoraris d'advocats, amb motiu de l'esmentat incompliment.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 14 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal el client o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, sent SELAFAR S.L. el responsable del fitxer automatitzat i es podrà dirigir per escrit, indicant al sobre "Protecció de dades" al Departament d'atenció al Client de SELAFAR S.L. amb domicili social al C / Ctra. de Vic, 111 08240 Manresa, Barcelona, ​​o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: freshpizzamanresa@gmail.com

SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

FRESHPIZZAMANRESA es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal dels Usuaris i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.